Privacy Policy AMS SYSTEMS

 Website (incl. cookiebeleid)  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

   

  Organisatie: Ams Systems (BV) Ondernemingsnummer BE 0697.615.090 maatschappelijke zetel aan de Steenbergestraat 39, 3380 Glabbeek Tel.: 0471070377 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke: (Ams Systems (BV) Ondernemingsnummer   BE 0697.615.090 maatschappelijke zetel aan de Steenbergestraat 39, 3380 Glabbeek Tel.: 0471070377 website ams-systems.be

  Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  Deze privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten/producten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

  Wij vragen U deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 1. Goedkeuring

   

  Door gebruik te maken van onze websites en diensten/producten, aangeboden door onszelf of door onze commerciële partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
 1. Verwerking van de persoonsgegevens

   

  Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, namelijk bij de aankoop van een bepaald product, bij het invullen van een contactformulier, bij het sluiten van een contract. Daarnaast herkent onze webserver automatisch [uw IP-adres | uw domeinnaam OF uw IP-adres en uw domeinnaam] telkens u onze website bezoekt.

  Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer, directe marketing, beantwoorden vragen contactformulier, uitvoeren contractuele en wettelijke verplichtingen,…. (aanvullen) en laten ons toe gevolg te geven aan uw vragen en om verbeteringen aan te brengen aan onze website en aan onze diensten/producten.

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

   

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebeurlijk verwerken:
 • Identiteitsinformatie (Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens,..)
 • Contactinformatie (Telefoonnummer, e-mailadres,..)
 • Foto’s (bijvoorbeeld foto’s gemaakt op onze bedrijfsevenementen, ..)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ( bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres,..)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Financiële gegevens (Bankrekeningnummer,..)
 1. Rechtsgronden voor de verwerking

   

  De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden: uw uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichtingen, noodzakelijkheid voor het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst waarbij U contractspartij bent, om op Uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, het instellen van een rechtsvordering of de noodzaak voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van onszelf of van een derde.

  Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 1. Overdracht van de persoonsgegevens

   

  Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze commerciële partners.

  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

  Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

  U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

 1. Bewaartermijn gegevens

   

  Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van vijf jaar sedert de laatste transactie. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.
 1. Verwerkingsverantwoordelijke

   

  Uw gegevens worden verwerkt door Martin Spirka. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: [email protected]

  De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: G&R FACILITY s.r.o., company ID: 51 018 080, located in Slovakia – Bratislava Mamateyova 6, 851 04 as web administrator.

 1. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

   

  Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

  Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom wij al dan niet ingaan op Uw verzoek(en).

  Wij behouden ons desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

  U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief of e-mail te versturen, vergezeld met een kopie van uw identiteitskaart, aan: (……, op volgend internetadres: …],
 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

  U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te deactiveren.

 1. Cookies

   

  Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

  U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

  Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

 1. Informatie en/of klachten

   

  Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

  (- onze Data Protection Officer/verwerkingsverantwoordelijke , op volgend e-mailadres …)

  – Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel     +32 (0)2 274 48 00     +32 (0)2 274 48 35     contact(at)apd-gba.be

 1. Technische en organisatorische maatregelen

   

  Aangezien wij gebeurlijk persoonlijke en zakelijke vertrouwelijke informatie in de verschillende bedrijfsprocessen gebruiken, garanderen wij te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze informatie.

  Wij hanteren daarbij een hoog beveiligingsniveau voor de verwerking en de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

  Belangrijkste principes die wij toepassen zijn de volgende:

 1. Definitie van de rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging om te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 2. Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Deze documentatie wordt regelmatig herzien.
 3. Wij hanteren een risico gebaseerde benadering om de noodzakelijke technische en andere beveiligingscontroles te identificeren. Dit garandeert dat de juiste prioriteiten worden bepaald en dat alleen efficiënte en effectieve beveiligingscontroles worden geselecteerd en geïmplementeerd.
 4. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming en organiseren opleidingen en oefeningen voor onze medewerkers.
 5. Wij hebben identiteits- en toegangscontroles ingevoerd om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
 6. Wij hebben eveneens fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole voor onze gebouwen te garanderen.
 7. Er werden cyberbeschermingscontroles geïnstalleerd. Kwetsbaarheden en bedreigingen worden permanent gemonitord.

Cookiebeleid

 

 1. Cookies

   

  Dit cookiebeleid vormt een aanvulling op onze Privacy Policy en is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze websites.

  Wij maken enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is . Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vindt u hieronder.

   

 2. Gebruik van cookies

   

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

   

 3. Uitschakelen Cookies

   

  Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

  U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

  Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

   

 4. Soorten Cookies gebruikt op onze website(s)

   

  Wij gebruiken enkel cookies die zijn vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC.


 

Analytic cookies   
Cookie keyDomainExpirationDescription
_ga.ams-systems.be1 year 1 monthThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
 
 
_ga_0N9KXFRPPP.ams-systems.be1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
 
 
Marketing cookies   
Cookie keyDomainExpirationDescription
_gcl_au.ams-systems.be3 monthsUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
 
 
Functional (necessary) cookies   
Cookie keyDomainExpirationDescription
wp-wpml_current_languagewww.ams-systems.beSessionStores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in.
 
 
    
Cookie keyDomainExpirationDescription
cf_clearance.ams-systems.be1 yearClearance Cookie stores the proof of challenge passed. It is used to no longer issue a challenge if present. It is required to reach an origin server.